Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k GDPR - Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů

Naše SVJ zpracovává Osobní údaje vlastníků a uživatelů jednotek zejména z titulu plnění právních povinností – Občanský zákoník, schválené Stanovy, zákon o účetnictví, vyhláška o rozúčtování nákladů a dalších, či z titulu oprávněných zájmů – ochrana majetku SVJ, vymáhaní pohledávek a dalších.

Rozsah zpracovávaných údajů – vždy se jedná o vlastníka, či uživatele bytové jednotky v našem domě BD Saturnova 1333/27-29:
1. jméno a příjmení,
2. adresa místa trvalého pobytu,
3. e-mailová adresa člena, nebo jeho zástupce
4. telefonní kontakt na člena, nebo jeho zástupce
5. bankovní účet

Co se týče údajů v bodech 1-3) identifikující vlastníka a jeho e-mail, tak ty jsou zpracovávány na základě požadavků Občanského zákoníku a Stanov, viz citace níže, takže k nim nepotřebujeme žádný souhlas.

Občanský zákoník - § 1177
(1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.
(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1333, Praha 10 - Uhříněves
VIII. Seznam členů společenství
1) Společenství vede seznam členů společenství. V seznamu členů společenství musí být u každého člena společenství uvedeno:
a) jméno a příjmení,
b) číslo domu a bytu člena,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) doručovací adresa, na které vlastník jednotky přebírá poštu, (dále jen doručovací adresa), v případě, že není shodná s adresou místa trvalého pobytu. Člen společenství je povinen prokazatelně sdělit výboru adresu pro doručování písemností. Pokud tak neučiní, považuje se za tuto adresu jeho trvalá adresa dle výpisu z katastru nemovitostí,
e) e-mailová adresa člena, nebo jeho zástupce,
f) váha hlasu při hlasování na shromáždění ve vztahu k jednotce.

2) Seznam členů společenství je zpřístupněn členům společenství.
3) Členy společenství, jejichž členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do seznamu členů společenství neprodleně poté, kdy člen společenství oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky, nebo kdy se společenství dozví o této skutečnosti jiným způsobem.
4) Vlastník jednotky je povinen neprodleně sdělit výboru společenství jméno, příjmení a kontaktní údaje osob, jimž svou jednotku pronajímá.

Co se týče údajů v bodech 1-3) identifikující vlastníka a jeho e-mail a údaje v bodu 5) o bankovního účtu, tak tyto jsou zároveň předávány zpracovateli - správci domu, společnosti AUSTIS-REAL, s.r.o. na základě smlouvy o správě domu a s tím souvisejících činností jako je zpracování úhrad záloh, vyúčtování nákladů, řešení reklamací a připomínek, vymáhání nedoplatků a vedení účetnictví, takže opět platí, že k nim nepotřebujeme žádný souhlas a to samé se týká předání uvedenému zpracovateli.

V případě bodu 4) telefonní kontakt na člena, nebo jeho zástupce je nově vyžadován jednoznačný souhlas s tím, že tento údaj můžeme dále evidovat a zpracovávat, protože žádný zákon, či stanovy povinnost evidence telefonního kontaktu nenařizují a neřeší.

Z toho důvodu proběhlo formou E-Mailu dotazníkové šetření ohledně potvrzení a upřesnění stávajících údajů a s žádostí o tento souhlas s poskytnutím telefonního kontaktu.

Aktualizace seznamu členů společenství (vlastníků) a souhlasů proběhne do 31.8.2018 Srpna 2018 a poté budou tyto informace sdělovány na požádání vlastníkům.